Jaunumi

    Beļģijā transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pavadīt regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī:
2014.gada 21.jūnijā Beļģijā stājas  spēkā nacionālais  normatīvais akts, kas aizliedz transportlīdzekļa vadītājam, ieskaitot tos, kuri veic starptautiskos pārvadājumus,  pavadīt  regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu (45 stundas) transportlīdzeklī. Par šī normatīvā akta pārkāpumu  paredzēts naudas sods 1800 € apmērā.

© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014

Francijā ievērojams sods, ja transportlīdzekļa vadītājs regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu pavada transportlīdzeklī
07.10.2014.


    2014.gada 11.jūlijā Francijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī publicēts un stājies spēkā 2014.gada 10.jūlijā pieņemtais likums Nr. 2014-790 par aizliegumu transportlīdzekļa vadītājam pavadīt regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī. Saskaņā ar šī likuma 15.pantu sods par šādu pārkāpumu ir paredzēts 30.000 eiro un viens gads cietumā (skat. likuma teksta publikāciju pielikumā).

     Pagaidām sīkāks skaidrojums par šī likuma piemērošanas kārtību no Francijas kompetentajām institūcijām nav saņemts, bet Valsts SIA „Autotransporta direkcija” rekomendē transportlīdzekļa vadītājiem nepavadīt regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī.

 

© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014

papildus informācija
Likums Nr. 2014-790 [205.1 Kb]

 

 

Digitālā tahogrāfa vadītāja karšu pirmstermiņa nomaiņa


   Informējam, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas skaidrojumu attiecībā uz digitālā tahogrāfa vadītāja kartes nomaiņas nepieciešamību, ja transportlīdzekļa vadītājs ir nomainījis vadītāja apliecību, kā rezultātā vadītāja apliecības numurs nesakrīt ar numuru, kas norādīts uz digitālā tahogrāfa vadītāja kartes, digitālā tahogrāfa vadītāja kartes nomaiņa nav obligāta.


    Tomēr, ņemot vērā Eiropas Savienības kontrolējošo institūciju atšķirīgo, normatīvo aktu interpretāciju par digitālā tahogrāfa karšu pirmstermiņa nomaiņas nepieciešamību, Valsts SIA „Autotransporta direkcija” rekomendē veikt digitālā tahogrāfa vadītāja kartes nomaiņu, it īpaši, ja autovadītājs veic starptautiskos autopārvadājumus, lai izvairītos no ievērojamiem sodiem.

 

Eiropas Komisijas skaidrojums par terminu "nekomerciāli pārvadājumi"
 
25.06.2013.


   Informējam, ka Latvija vērsās Eiropas Komisijā, lai saņemtu oficiālu skaidrojumu 2006.gada 15.marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.561/2006 3.panta (h) apakšpunkta terminam „nekomerciāls”. Eiropas Komisija savā skaidrojumā (skat. pielikumā) norāda, ka ir trīs galvenās autopārvadājumu kategorijas:1) komercpārvadājumi; 2) pašpārvadājumi; 3) nekomerciāli pārvadājumi. 

    Nekomerciāli pārvadājumi — transporta pakalpojums, ko neveic komerciālā nolūkā, proti, tas nav maksas pakalpojums un nerada ienākumu šā pakalpojuma sniedzējam. Tas var aptvert kravas pārvadājumus labdarības mērķiem, kas nav saistīti ar maksājumiem par transporta pakalpojumiem, kā arī savas mantas pārvadāšanu vienīgi privātai lietošanai Eiropas Komisija uzsver, ka pašpārvadājumi neietilpst nekomerciālu pārvadājumu kategorijā, jo pašpārvadājumos ir komerciāls elements un to galvenokārt izmanto uzņēmējdarbības sekmēšanai,  tādējādi tā ir saimnieciska darbība.

 

Izmaiņas transportlīdzekļa vadītāju iknedēļas atpūtas nosacījumos, veicot neregulāros pasažieru pārvadājumus:


   Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē, ka 2009.gada 14.novembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta 2009.gada 21.oktobra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr.  561/2006 .

   Grozījumi Regulā (EK) Nr.  561/2006  paredz, ka transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru starptautisko pasažieru pārvadājumu, pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas atpūtas laiku, ja pārvadājums ilgst vismaz 24 stundas dalībvalstī vai trešā valstī, kas nav tā pati valsts, kurā pārvadājums sācies. Šīs izmaiņas tiks piemērotas no 2010.gada 4.jūnija.

 

REGULA (EK) Nr. 1073/2009 29.pants - Regulas (EK) Nr.  561/2006  grozījumi -

Regulas (EK) Nr. 561/2006 8.pantam pievieno šādu punktu:

6.a “Atkāpjoties no 6. punkta, transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru starptautisko pasažieru pārvadājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas atpūtas laiku līdz 12 secīgiem 24 stundu periodiem ar nosacījumu, ka:

a) pārvadājums ilgst vismaz 24 stundas dalībvalstī vai trešā valstī, kas nav tā pati valsts, kurā pārvadājums sācies;

b) un pēc minētās atkāpes izmantošanas transportlīdzekļa vadītājs:

i) izmanto divus regulāros nedēļas atpūtas periodus; vai

ii) arī izmanto vienu regulāro nedēļas atpūtas periodu un vienu saīsināto nedēļas atpūtas periodu, kas ilgst vismaz 24 stundas. Tomēr saīsināto atpūtas periodu kompensē ar līdzvērtīgu nepārtrauktu atpūtas periodu, ko izmanto līdz atkāpes piemērošanas periodam sekojošās trešās nedēļas beigām; un

c) sākot no 2014. gada 1. janvāra, transportlīdzeklis ir aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīcēm* atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikuma prasībām; un

d) sākot no 2014. gada 1. janvāra, gadījumos, ja brauciens notiek no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00, transportlīdzekli pārmaiņus vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji vai arī 7.pantā minētais braukšanas laiks 4h 30 min ir jāsamazina līdz trīs stundām”.

 

* Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikums- Digitālā tahogrāfa konstrukcijai, izmēģināšanai, uzstādīšanai un kontrolei noteiktās prasības;

** Regulas (EK) Nr.561/2006 7.pants- Pēc četrarpus transportlīdzekļa vadīšanas stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem vismaz 45 minūšu pārtraukumu, izņemot gadījumu, ja viņš sāk atpūtas laikposmu. Šo pārtraukumu var aizstāt ar vismaz 15 minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums, kas katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu pirmās daļas noteikumiem.

 

Darba un atpūtas laika uzskaite Vācijā
 
15.06.2009
Darba un atpūtas laika uzskaite autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekļus, kuru pilnā masa ir no 2.8 tonnām līdz 3.5 tonnām, Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā

 

    Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā, autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekļus ar pilno masu no 2.8 tonnām līdz 3.5 tonnām, izņemot gadījumus, ja tiek veikti pārvadājumi personīgam vai labdarības nolūkam, ir jāuzskaita savs darba un atpūtas laiks, ievērojot 2006.gada 15.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 prasības. Šīs prasības regulē Vācijas Federatīvās Republikas nacionālie normatīvie akti (The Regulation on Driving Personnel (FPersV), kurus var atrast mājas lapā http://www.gesetze-im-internet.de/fpersv/index.html). Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar tahogrāfu, tad autovadītājam jāizmanto to sava darba un atpūtas laika uzskaitei, bet ja nav aprīkots, tad autovadītājs veic uzskaiti, aizpildot īpašas veidlapas, kuru formu var atrast Vācijas autopārvadājumu kontroles (Das Bundesamt für Güterverkehr- BAG) mājas lapā: http://www.bag.bund.de/cln_011/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare_Hinweisblaetter/Tageskontrollblatt.html. Autovadītājam, kontroles laikā jāuzrāda informācija par iepriekšējām 28 dienām un kārtējo dienu. Par iepriekšējām dienām, kuras ietilpst 28 dienu periodā, jāuzrāda aizpildīta ES vienotās formas veidlapa. Tā kā šo vienotās formas veidlapu var izsniegt par laiku līdz pārvadājuma uzsākšanai, periodu, kurš pavadīts ceļā līdz Vācijai, jāapliecina aizpildot atsevišķu „BAG” mājas lapā norādīto veidlapu.